Privaatsuspoliitika

Mõisted

„GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab vininfo.ee veebilehte.

Kohalduv õigus - kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid.

Teenused - kõik VINinfo.ee veebilehe vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused.

Isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta;

VINinfo.ee - VIN Solutions OÜ (registrikood: 14071883, asukoht: Turu 2, 51014 Tartu, veebileht: VINinfo.ee);

Veebileht - VINinfo.ee, selle alamdomeenid või muud VINinfo.ee poolt hallatavad veebilehed;

Töötlemine - isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

Vastutav töötleja - füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate privaatsustingimuste tähenduses on vastutav töötleja VINinfo.ee;

Üldsätted

Käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad (Privaatsuspoliitika), kui Kasutaja kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada VINinfo.ee teenuseid või kui Kasutaja kasutab VINinfo.ee veebilehte.

Käesolev Privaatsuspoliitika kirjeldab isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Kasutaja isikuandmete töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kasutajaga sõlmitud lepingus või lepingutes või Kasutaja antud nõusolekus.

Kui Kasutajal tekib küsimusi tema isikuandmete töötlemise kohta või kui Kasutaja soovib teostada enda isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, võtke palun VINinfo.ee-ga ühendust allpool jaotises Kontakt toodud kontaktandmetel.

Isikuandmed

VINinfo.ee töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

- Teenuste pakkumiseks ning Kasutajaga Teenustega seoses kontakteerumiseks.

- Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud VINinfo.ee vastava päringu. Sellisel juhul sõltub töötlemise õiguslik alus päringu eesmärgist, aga on üldjuhul vajalik Kasutaja tellitud Teenuse osutamiseks või VINinfo.ee seadusjärgse kohustuse täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Kasutaja õiguste teostamisega)

- VINinfo.ee seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (näiteks on VINinfo.ee kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kes on VINinfo.ee Teenust tellinud, samuti kohustus säilitada raamatupidamisdokumente seaduses sätestatud aja);

Kui Isikuandmete töötlemine põhineb VINinfo.ee õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

VINinfo.ee töötleb Kasutaja isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult Kasutaja eelneval nõusolekul.

Isikuandmete kogumine

Teenuse tellimisel küsib VINinfo.ee Kasutaja kohta järgmiseid andmeid, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks:

Teenuse osutamise käigus saab VINinfo.ee Kasutaja kohta järgmised andmed:

Kui Kasutaja saadab VINinfo.ee-le päringu Veebilehel toodud vormi kasutades või e-posti teel, kogub VINinfo.ee Kasutaja kohta järgmiseid andmeid, mis on vajalikud Kasutaja päringu töötlemiseks ja sellele vastamiseks:

Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

VINinfo.ee-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid.

Näiteks kasutab VINinfo.ee kasutab Kasutaja isikuandmete töötlemisel IT-teenusepakkujaid. Ka võib VINinfo.ee isikuandmete töötlemisel kasutada muid teenuseosutajaid ja koostööpartnereid (näiteks turunduspartnereid, serveriteenuste osutajaid, makseteenuste osutajaid, jne).

VINinfo.ee kasutab volitatud töötlejatena selliseid teenusepakkujaid, kelle usaldusväärsuses on VINinfo.ee veendunud. Volitatud töötlejate kasutamisel sõlmib VINinfo.ee volitatud töötlejaga andmetöötluslepingu, millega volitatud töötleja võtab kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega ja kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Volitatud töötlejate kasutamisel vastutab VINinfo.ee volitatud töötlejate tegevuse eest seoses Kasutaja isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

VINinfo.ee võib teatud juhtudel edastada Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

- järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks VINinfo.ee seadusjärgse kohustuse täitmine; kui see on VINinfo.ee jaoks mõistlikult võimalik ja välja arvatud siis, kui kohalduv õigus või vastav järelevalve-, uurimis- või korrakaitseasutus on selle keelanud teavitab VINinfo.ee Kasutajat tema andmete edastamisest. VINinfo.ee ei kohustu Kasutajat eraldi teavitama tema andmete edastamisest või kättesaadavaks tegemisest VINinfo.ee volitatud töötlejatele (volitatud töötlejate kasutamise kohta loe osa "Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)");

- õigusnõustajatele ja audiitoritele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks VINinfo.ee ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks VINinfo.ee seadusjärgse kohustuse täitmine või VINinfo.ee õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on tingimusi rikkunud või muul viisil VINinfo.ee õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused VINinfo.ee õigustatud huvi üles;

Isikuandmete säilitamine

VINinfo.ee säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, oma õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks või kuni see on nõutud õigusaktide kohaselt.

Isikuandmete kaitsmine

VINinfo.ee rakendab vajalikke turvameetmeid, et kaitsta klientide Isikuandmeid.

Andmesubjekti õigused ja kohustused

VINinfo.ee tagab Kasutajatele nende andmesubjekti õigused tulenevalt kohalduvast õigusest.

Ulatuses, millises see on asjakohaste õigusaktide (ennekõike GDPR-i III peatüki) kohaselt nõutud ja lubatud, on Kasutajal õigus taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele, nõuda Isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, esitada vastuväide Isikuandmete töötlemisele ning nõuda Isikuandmete ülekandmist ja muud kohalduvast õigusest tulenevad õigused. Muuhulgas on Kasutajal isikuandmete töötlemisel järgmised õigused:

1) juurdepääsuõigus: Kasutajal on õigus igal ajal küsida, kas VINinfo.ee-k on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid VINinfo.ee Kasutaja kohta töötleb;

2) õigus isikuandmete parandamisele: Kasutajal on õigus taotleda VINinfo.ee-lt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

3) õigus vastuväidete esitamisele: Kasutajal on õigus esitada VINinfo.ee-le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;

4) õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kasutajal on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kasutaja nõusolekul ja kui Kasutaja on nõusoleku tagasi võtnud või muul juhul kui isikuandmete töötlejal puudub kehtiv õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

5) õigus piirata töötlemist: Kasutajal on õigus nõuda, et VINinfo.ee piiraks Kasutaja isikuandmete töötlemist, näiteks kui VINinfo.ee ei vaja Kasutaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Kasutaja on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

6) õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kasutaja isikuandmete töötlemine põhineb Kasutaja antud nõusolekul, on Kasutajal igal ajal õigus VINinfo.ee-le antud nõusolek tagasi võtta;

7) õigus andmete ülekantavusele: Kasutajal on õigus ise saada VINinfo.ee-lt isikuandmeid, mida Kasutaja on VINinfo.ee-le esitanud ning mida VINinfo.ee töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et VINinfo.ee edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

8) õigus esitada kaebus: Kui Kasutaja leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kasutajal õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kasutaja käesolevas jaotises loetletud õigused seoses Kasutaja isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud (absoluutsed õigused). Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või VINinfo.ee õigused või kohustused piirata osaliselt või täielikult Kasutaja õigusi.

VINinfo.ee on õigus nõuda oma õigusi teostava Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

VINinfo.ee vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on VINinfo.ee Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib VINinfo.ee vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui VINinfo.ee ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada VINinfo.ee oma Isikuandmete muutumisest ning ajakohastada Isikuandmeid oma kasutajakontol.

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

VINinfo.ee kasutamisel on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks VIN Solutions OÜ (registrikood: 14071883, asukoht: Turu 2, 51014 Tartu, veebileht: www.vininfo.ee).

Oma õiguste teostamiseks, täiendavate selgituste saamiseks ja VINinfo.ee vastu kaebuse esitamiseks, tuleb Kasutajal pöörduda VINinfo.ee poole kontakti lehelt Kontakt.

Küpsiste kasutamine

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida salvestavad veebilehed ja mis on seotud külastatud veebilehega.

Küpsised võivad olla kas sessioonipõhised (võimaldavad ühendada Kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist) või püsivad (salvestatakse Kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui Kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati).

Hädavajalike küpsiste paigaldamiseks VINinfo.ee veebileht Kasutajalt nõusolekut ei küsi, kui Kasutaja on avaldanud soovi või andnud nõusoleku sellise Teenuse osutamiseks, mis ilma vastava küpsiseta ei toimi.

VINinfo.ee kasutab ainult Hädavajalikke küpsiseid (strictly necessary/essential cookies) – olulised VINinfo.ee veebilehtedel ringiliikumiseks ja selle võimaluste kasutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa Kasutajale tema soovitud teenuseid osutada.

VINinfo.ee kasutab Hädavajalikke küpsiseid.

Privaatsuspoliitika tingimuste muutmine

VINinfo.ee jätab endale õiguse vajadusel Privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Veebilehe külastajaid eraldi Privaatsuspoliitika tingimuste muutumisest ei teavitata. Veebilehe külastajad on kohustatud enne veebilehe kasutamist tutvuma Privaatsuspoliitika tingimustega.

Nõustumine privaatsuspoliitikaga

Kasutades VINinfo.ee veebilehte, nõustute VINinfo.ee Privaatsuspoliitika tingimustega.

Kasutustingimused

Palun lugege Kasutustingimusi lehel: Kasutustingimused.