Kasutustingimused

Mõisted

Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab VINinfo.ee veebilehte.

Teenused – kõik VINinfo.ee veebilehe vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused.

Haldaja - VIN Solutions OÜ.

Andmed Haldaja kohta

VINinfo.ee haldajaks on VIN Solutions OÜ (registrikood: 14071883, asukoht: Turu 2, 51014 Tartu, veebileht: VINinfo.ee).

VINinfo.ee pakub sõiduki ajaloo infoteenuseid.

Teenustega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada Haldajale lehel Kontakt. Teade loetakse Haldaja poolt kätte saaduks, kui Haldaja saadab saatjale vastuse kirja kättesaamise kohta.

Kasutamise põhitingimused

VINinfo.ee on mõeldud Teenuste pakkumiseks Kasutajale.

VINinfo.ee kasutamiseks loetakse mistahes VINinfo.ee objekti kasutamist ükskõik mis viisil, sealhulgas Teenuste kasutamist.

VINinfo.ee võib kasutada ainult kooskõlas Kasutustingimustega. Kasutades VINinfo.ee veebilehte nõustute kõikide kasutustingimustega eranditult. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, palume Teil veebilehte mitte kasutada.

VINinfo.ee veebilehekülje kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega, nagu (kuid mitte ainult): Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome jne. VINinfo.ee kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad VINinfo.ee-le automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

VINinfo.ee Teenuste kasutamiseks peab Kasutaja olema täisealine (vähemalt 18-aastane) ning suutma oma tegudest aru saada ja neid juhtida. Kui Kasutaja ei täida neid tingimusi, võib ta Teenuseid kasutada üksnes seadusliku esindaja eelneval kirjalikul nõusolekul või hilisemal heakskiidul. Kui seadusliku esindaja nõusolek ja heakskiit puuduvad, on Haldajal õigus koheselt lõpetada Teenuste osutamine Kasutajale. Kui Kasutaja kasutab Teenuseid esindaja kaudu või tegutseb Teenuseid kasutades teise isiku esindajana, siis vastutab Kasutaja ise selle eest, et Teenuste kasutamiseks oleksid olemas vajalikud volitused ning et esindajana tegutsemine oleks kolmandatele isikutele selgelt äratuntav.

Haldaja õiguskaitsevahendid

Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, VINinfo.ee kehtivaid häid tavasid või õigusakte, on Haldajal õigus keelata ja/või piirata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine.

Haldajal on õigus tõkestada juurdepääs VINinfo.ee veebilehele isikul, kes kasutab VINinfo.ee ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes.

Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenusele.

Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid, kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, VINinfo.ee hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega.

Aruannetega seotud tingimused

Aruanne sisaldab:

Sõidukist ja andmete tarnijast sõltuvalt ei pruugi kõik informatsioon, mis on loetletud punktis "Aruanne sisaldab", olla kättesaadav.

Makstud aruanne on kättesaadav 30 päeva.

Veebilehel on võimalik osta 2 või 3 aruande pakett, mis võimaldab aruandeid soodsamalt soetada. Paketi kehtivusaeg on ostmise hetkest 1 aasta.

Aruande andmeid võib kasutada ainult enda otstarbeks. Ärilisel eesmärgil aruande andmete kasutamine on keelatud. Aruande levitamine, kopeerimine või avaldamine on keelatud.

Haldaja kogub andmeid erinevatest allikatest ja need andmed ei pruugi olla täielikud või võivad sisaldada vigu.

TAGANEMISÕIGUSE PUUDUMINE

Tarbijast Kasutajal ei ole taganemisõigust lepingute puhul, mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal (sh digitaalne aruanne), kui edastamine on alanud Kasutaja eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

Tarbijast Kasutaja on teadlik, et käesolevate kasutustingimuste aktsepteerimisega kaotab Kasutaja oma taganemisõiguse vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p-le 71, mille kohaselt ei kohaldata taganemisõigust lepingule, mille sisuks on digitaalse sisu edastamine (sh raportite edastamine).

Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus

Kasutustingimuste aktsepteerimisega Kasutaja nõustub ja kinnitab, et:

- VINinfo.ee Teenuste vorm ja iseloom võivad aegajalt muutuda ilma ette teatamata;

- Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mistahes osa osutamise omal äranägemisel hooldustööde teostamiseks;

Haldaja ei garanteeri, et veebileht töötab alati katkestusteta ja viivitusteta, sest veebilehe VINinfo.ee teenuse töö sõltub mitmetest teistest osapooltest (maksesüsteemid; võrguteenuse pakkujad; vms).

Pretensiooni esitamise õigus

Tarbijast Kasutajal on õigus Teenuseid puudutavate pretensioonide korral pöörduda Haldajale poole eespool nimetatud kontaktandmetel kahe kuu jooksul alates mittevastavusest teada saamist. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kasutajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Kasutajal on õigus Teenuste lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Lõppsätted

Teenuste kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.

Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on Kasutajal õigus pöörduda:

Haldaja jätab endale õiguse vajadusel Kasutustingimusi tingimusi muuta. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muutustest VINinfo.ee vahendusel vähemalt kaks nädalat enne uute Kasutustingimuste kehtestamist. Kasutajat eraldi Kasutustingimuste muutumisest ei teavitata.

Privaatsuspoliitika

Palun lugege Privaatsuspoliitika tingimusi lehel: Privaatsuspoliitika.